Elektryczne rowery na ka??d? pogod?. Jak dobra? odpowiedni dla siebie?

Autor: admin Data: 2017-06-07 12:10:32

Nikt z nas nie lubi sta? w korkach, zw??aszcza je??li spieszy si? nam do pracy czy na wa??ne spotkanie. Zawsze mo??emy przesi???? si? z samochodu na inne ??rodki transportu, na przyk??ad na rower, jednak jazda na nim niestety te?? ma swoje minusy. Co prawda dotrzemy na miejsce, ale b?dziemy zm?czeni i zziajani, a misterne fryzury i makija??e kobiet z pewno??ci? nie b?d? wygl?da??y ??wie??o. Pami?tajmy, ??e s? inne rozwi?zania. Je??li zdecydujemy si? na rower elektryczny, do pracy dojedziemy równie szybko, ale dzi?ki wspomaganiu peda??owania nawet nie poczujemy wysi??ku. W??a??nie po to zosta??y zaprojektowane rowery elektrycznie potocznie nazywane e-rowerami. Maj? one na celu u??atwienie nam jazdy, w rezultacie mo??emy pokonywa? d??u??sze odcinki w krótszym czasie.

 

Rower elektryczny jest zasilany z dwóch ??róde??. Przez nasze mi???nie oraz przez akumulator zasilaj?cy silnik elektryczny. Moc takiego urz?dzenia wynosi 250 W. Wi?ksze warto??ci klasyfikuj? taki pojazd jako skuter lub motocykl i wtedy jest konieczne zarejestrowanie takiego sprz?tu. Silnik wspomagaj?cy peda??owanie pracuje do osi?gni?cia 25 km/h pó??niej wy???cza si?.

Najcz???ciej spotykany akumulator to ten litowo-jonowy. Jest on lekki i odporny na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Odchodzi si? od ??eliwnych ci???kich sprz?tów, które znacznie zwi?ksza??y wag? pojazdu.  Obecnie u??ytkowanie z owych akumulatorów jest bardzo wygodne. Bez problemu mo??emy je zdemontowa? i pod??adowa? w domu pod???czaj?c go do zwyk??ego gniazdka. ?adowanie baterii jest do??? szybkie, trwa zaledwie 2-3h. Warto zaznaczy?, jak bardzo ekonomiczna jest jazda na rowerze elektrycznym. Koszty przejechanych przez nas kilometrów to tak na prawd? koszty ??adowania akumulatora. Jednorazowe na??adowanie go od zera do pe??na kosztuje zaledwie pok.50 gr.

Jak wybra? rower elektryczny dla siebie? E-rowery mo??na podzieli? ze wzgl?du na kszta??t ramy. Mo??na spotka? si? z modelami z pe??nowymiarow? ram?, przeznaczone g??ównie do jazdy rekreacyjnej lub po mie??cie. Na rynku spotkamy si? równie?? z rowerami z krótk? ram?. S? to rowery górskie umo??liwiaj?ce pokonywanie trudniejszych tras. Ram?, tak jak w przypadku kupowania tradycyjnego roweru, dobieramy odpowiednio do wzrostu. Mimo, ??e sam rower nie jest ci???ki, akumulator i ca??y osprz?t mo??e wa??y? kilka kilogramów. Jest to dodatkowy ci???ar, ale nie jest on odczuwalny podczas jazdy. Przy konieczno??ci przeniesienia roweru zawsze mo??emy odpi?? akumulator i przetransportowa? nasz pojazd w dwóch cz???ciach.

 

Ceny elektrycznych rowerów s? bardzo zró??nicowane. Mog? si? one waha? mi?dzy 2 a nawet 10 tysi?cami z??otych.  Wszystko zale??y od min jako??ci akumulatora czy materia??ów z jakich s? wykonane cz???ci naszego jedno??ladu. Na rynku mo??na znale??? sk??adane rowery elektryczne, które pozwol? zaoszcz?dzi? nam miejsce do ich przechowywania.

 

Jazda na rowerze elektrycznym b?dzie ??wietn? alternatyw? do osób troszcz?cych si? o ??rodowisko. Nie produkujemy zanieczyszcze?? jak w przypadku jazdy samochodem, a przy tym poruszamy si? do??? sprawnie i bez zm?czenia. E-rowery bez ??adnych przeciwskaza?? mo??emy u??ywa? nawet podczas silnego deszczu, ich konstrukcja jest bezpieczna i przystosowana do wszelkich warunków pogodowych. Rowery te s? ??wietne dla wszystkich osób lubi?cych dalekie wyjazdy. Mog? one zwi?ksza? d??ugo??? trasy i jednocze??nie ??wietnie dawa? sobie rad? z jej pokonaniem. Taki jedno??lad mo??e by? dobrym prezentem dl osoby strasej, która nie ma du??o si?? do jazdy na tradycyjnym rowerze.

Rower elektryczny

Wybierz wymarzony rower elekttryczny w sklepie Królestwo Rowerów: https://www.krolestworowerow.pl/rowery-elektryczne

Ocena: 3.4 Głosów: 1719

Brak komentarzy!

Komentowanie dostępne dla zarejestrowanych użytkowników

Menu
 Login:
 Hasło:
 
 Rejestracja
 Zapomniałeś hasła?

Kategorie
 • Agroturystyka [0]
 • Apartament [2]
 • Domek Letniskowy [0]
 • Hostel [3]
 • Kemping [0]
 • Motel [0]
 • Pensjonat [3]
 • Pokoje Go??cinne [0]
 • Schronisko [0]
 • Willa [0]


Statystyki
Online: 1
Online zalogowanych: 0
Ogłoszeń: 8
Wsp????praca:

Turystom polecamy renifery jako atrakcj? w ??wieradowie Zdr??j.